Copyright Servicomput

 

Tots els drets reservats.  

 L'ús del software contingut en aquest paquet ha estat concedit segons els termes descrits a l'Acord de llicència de software. L'usuari del mateix no podrà fer còpies del programari excepte els permesos a l'Acord de Llicència de Software. Aquest programa podrà utilitzar-lo tant en monolloc com en una estació de treball individual (o substitut), per tant, haurà d'obtenir una llicència d'ús per cada terminal o estació de treball on voleu utilitzar el software, respectivament.

 La reproducció o còpia, la modificació, la comunicació pública, la distribució i qualsevol altre tipus de cessió d'aquest manual sense l'autorització del titular dels drets d'explotació constitueix un delicte contra la propietat intel·lectual.

 El software i els materials relacionats estan coberts per una garantia limitada de 30 dies. A excepció del que disposa la garantia, SERVICOMPUT, S.A.U. no fa cap manifestació, garantia o condició addicional, ja siguin implícites o explícites, per conveni entre les parts o d'una altra manera, incloent sense limitació les garanties i condicions d'utilitat i finalitat essencial del producte. En cap cas SERVICOMPUT, S.A.U., serà responsable de qualsevol dany a l'usuari o terceres persones derivades directament o indirectament de l'ús del present software, que excedeixi el preu pagat pel mateix, sigui quin sigui el tipus de reclamació.


CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

 Important: aquest acord conté les condicions de la llicència i una garantia per al softwarecontingut al paquet segellat adjunt. L'obertura del paquet segellat de software adjunt significa l'acceptació per part seva de les condicions d'aquest acord.


En cas de no estar d'acord amb les condicions de la llicència d'ús, torneu immediatament el paquet que conté el suport magnètic sense manipular-ne l'interior juntament amb els productes que l'acompanyen.

LLICÈNCIA

1. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA: La propietat objecte d'aquesta llicència d'ús, inclosos els drets de propietat industrial i intel·lectual és de SERVICOMPUT, S.A.U., (incloent-hi suport magnètic, manuals, i qualsevol altre material que es lliuri amb el producte).

SERVICOMPUT, S.A.U., concedeix al client per aquesta, una llicència en exclusiva i no transferible per utilitzar el software autoritzat, es pot utilitzar segons les característiques del producte en una sola estació de treball o per un grup d'ordinadors connectats per una xarxa local si es contracta aquesta opció.

La instal·lació única que té el producte és exclusivament per utilitzar-la sota una única llicència.

 

2. RESTRICCIONS DE REPRODUCCIÓ: El software objecte daquesta llicència porta incorporat un mecanisme de protecció contra còpies. Per tant, el client exclusivament podrà fer còpia de seguretat de les vostres dades, seguint les instruccions de SERVICOMPUT, S.A.U. Mai no es podran fer còpies del software objecte de llicència.

 

3. COMUNICACIÓ DE LES RESTRICCIONS PEL CLIENT: El client comunicarà les condicions d'aquest acord de llicència a tota persona empleada per ell o sota la seva direcció i control que hagi d'utilitzar el software autoritzat.

 

4. COMPLIMENT PER PART DEL CLIENT I ÚS NO AUTORITZAT: El client es compromet a fer el possible per assegurar que les persones empleades o sota la seva direcció i control compleixin les condicions d'aquest acord de llicència, incloent-hi, sense restriccions, el no permetre deliberadament a ningú utilitzar cap part del programari autoritzat amb la finalitat de desxifrar-ne el codi font. Si el client tingués coneixement que el programari autoritzat s'estigués fent servir per a aquestes persones de manera no autoritzada per aquest acord, haurà d'utilitzar tots els mitjans al seu abast perquè cessi immediatament aquest ús. El client haurà de notificar per escrit a SERVICOMPUT, S.A.U. tot ús no autoritzat del programari, si aquest ús no cessa immediatament quan s'hagi comunicat a l'infractor aquesta situació. 5. PROGRAMARI DE TERCERS: El programari autoritzat està protegit per Copyright i altres drets de propietat de SERVICOMPUT, S.A.U., i, depenent del programari autoritzat que es proporcioni, de tercers. El client pot ser directament responsable davant aquests tercers per actes o omissions duts a terme per ell o sota la seva responsabilitat en relació amb el programari autoritzat que no estiguin autoritzats per aquest acord.

 

6. GARANTIA: SERVICOMPUT, S.A.U., garanteix el bon funcionament de les seves aplicacions. Però no garantirà que el funcionament del programari sigui ininterromput, ni que les prestacions del programa siguin les que segons el client s'haguessin de complir. En cas de contenir l'aplicació algun error SERVICOMPUT, S.A.U., es compromet a solucionar-lo el més aviat possible.

SERVICOMPUT, S.A.U., no es responsabilitzarà dels danys directes o indirectes, conseqüents de la utilització o impossibilitat d'utilització de l'aplicació, inclosa la pèrdua de dades que es produís en ocasió o en relació amb l'ús del programari autoritzat. Igualment, tampoc no es responsabilitza del lucre cessant, ja sigui directament de l'usuari o de tercers, que per raó d'un mal funcionament, mal ús o interrupció del servei pugui provocar el programari subministrat.

La responsabilitat màxima de SERVICOMPUT, S.A.U., estarà limitada a la devolució de la quantitat pagada per la llicència, o a la substitució del programari sempre en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de compra. Aquesta devolució o substitució es farà efectiva al lloc on va adquirir el producte. Aquesta garantia té una durada de tres mesos a partir de la data de compra.

Aquesta garantia limitada serà nul·la si el defecte del programari és resultat d'accidents, abús o aplicació incorrecta.

 

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT: SERVICOMPUT, S.A.U., no concedeix cap altra garantia del programari autoritzat i queda expressament exclosa tota responsabilitat de SERVICOMPUT, S.A.U., per infracció d'una altra garantia o condició, expressa o implícita, per aquest o altre mitjà, inclosa tota responsabilitat per pèrdua o dany indirecte o conseqüent (inclosa la pèrdua de dades) que es produís en ocasió, o en relació, amb lús del programari autoritzat. SERVICOMPUT, S.A.U., no respondrà de tota garantia o representació realitzada per persona aliena a SERVICOMPUT, S.A.U., (inclosos, però sense limitar-s'hi, els distribuïdors de SERVICOMPUT, S.A.U.).

 


8. ÚS DEL SOFTWARE: SERVICOMPUT S.A.U., adverteix expressament que el software objecte del present contracte ha estat creat, desenvolupat i programat per al seu ús conforme a la legislació territorialment aplicable, per la qual cosa informa que aquest ha de ser dedicat únicament a fins que resultin compatibles i emparats per aquella. SERVICOMPUT S.A.U. no serà responsable de l'ús indegut del software pel client o tercers, per la qual cosa declina tota garantia, cobertura i responsabilitat pels danys, sancions o qualsevol altra conseqüència que es pogués derivar del seu ús per a fins no autoritzats o diferents d'aquell per al que ha estat desenvolupat.

 


9. DEFENSA DE PATENT I COPYRIGHT: SERVICOMPUT, S.A.U., defensarà el client davant de qualsevol demanda que el software autoritzat trenqui o infringeixi els drets de patent, secret industrial o Copyright vigents al país de lliurament al client. A aquest efecte SERVICOMPUT, S.A.U. podrà arribar a pagar allò que a aquest efecte s'estableixi per sentència ferma, sempre que el client hagi notificat a SERVICOMPUT, S.A.U., immediatament per escrit qualsevol violació reclamada i permeti a SERVICOMPUT, S.A.U., la defensa i col·labori amb ella. SERVICOMPUT, S.A.U., no acceptarà cap responsabilitat per despeses de litigi ni desemborsaments excepte previ acord exprés per escrit. Per evitar qualsevol possible trencament, fins i tot sense haver-se al·legat, SERVICOMPUT, S.A.,U. podrà, a la seva discreció i sense cap càrrec per al client, obtenir una llicència o modificar el programari autoritzat o substituir-lo per un programari equivalent, o bé aquesta raó, els drets de llicència del programari pagats pel client li seran reemborsats íntegrament. SERVICOMPUT, S.A.U., no acceptarà cap responsabilitat per infracció a causa de l'adaptació del programari autoritzat per acomodar-lo a les especificacions del client, o per usar o vendre'l en combinació amb equips, programari o productes no proporcionats per SERVICOMPUT, S.A.U. Això estableix la sola responsabilitat de SERVICOMPUT, S.A.U., per trencament de qualsevol patent, secret industrial, Copyright o altres drets de propietat industrial.

 

10. ACTUALITZACIONS DEL PROGRAMARI AUTORITZAT: SERVICOMPUT, S.A.U., podrà, a la seva sola discreció, oferir al client actualitzacions del programari autoritzat. SERVICOMPUT, S.A.U., es reserva el dret d'exigir el pagament d'un preu addicional per aquestes actualitzacions. El client podrà, per descomptat, rebutjar aquestes actualitzacions.

 

11. SELECCIÓ DEL PROGRAMARI AUTORITZAT PEL CLIENT: El client és l'únic responsable de la selecció en quant a la idoneïtat del programari autoritzat per obtenir-ne els resultats projectats per ell mateix.

 

12. La marca ALVIC BY SERVICOMPUT és una marca registrada de SERVICOMPUT, S.A.

 

13. En cas de dubte o conflicte en l'aplicació de qualsevol dels punts anteriors serà dirimida per la persona que SERVICOMPUT, S.A.U. designi a aquest efecte. Aquesta persona podrà ésser depenent del tipus de conflicte o dubte una persona que formi part de l'organització de SERVICOMPUT, S.A.U. o bé un expert extern a l'organització, segons allò que SERVICOMPUT, S.A.U. considerI més adequat en cada cas.

La persona designada per SERVICOMPUT, S.A.U. per dirimir o resoldre el conflicte o la interpretació de l'aplicació de les clàusules anteriors, davant la reclamació o requeriment presentada per l'usuari o tercer, emetrà per escrit una resolució que serà inapel·lable per qualsevol de les parts, i serà acatada sense possibilitat de rèplica o cap recurs.

 

 

Llicència d'ús de software

Más información sobre la licencia

 

Certificats de garantia

descargar certificado de garantía

 

Certificats de garantia reparacions

descargar certificado de garantía reparaciones